" />

Calculeren voor de juiste onderbouwing

Berekeningen voor reële financiële onderbouwing in de horeca

Lees verder

Calculeren doen we samen

Een goede voorbereiding op het horeca-ondernemerschap begint bij Starthoreca! Maak hier een goede en reële financiële onderbouwing, omdat een uitgebreide exploitatiebegroting met financieringsbegroting en investeringsbegroting van groot belang is. Heeft u uw horecaonderneming eenmaal gestart? Dan is het zaak om de brutowinstmarges te (blijven) monitoren. Goede calculaties van de geboden producten in uw horecabedrijf zijn van groot belang.

"....Ze eten me arm en drinken me rijk...." 

Financiele instrumenten van Starthoreca

Starthoreca geeft je instrumenten om bijvoorbeeld altijd de juiste prijs te vragen met onze inkoop en marge calculatiesheet. Monitor de brutowinstmarge door de juiste kostprijsberekeningen voor bijvoorbeeld keukenpercentage of koffiekostprijs en door deze voorcalculaties structureel uit te (blijven) voeren. Ook de waarde van de voorraden zullen moeten worden bepaald. Ook daarin heeft Starthoreca een tool ontwikkeld, zodat snel de waarde van de voorraad bepaald kan worden en wordt opgenomen op de balans. 

Om ervoor te zorgen dat u alles goed kunt berekenen, staan er rechts een aantal interessante downloads.

Solvabiliteit

Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financiële verplichtingen (betalingen) aan verschaffers van vreemd vermogen (leningen) kan nakomen met behulp van alle activa. Aangezien de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) van de vaste activa niet bekend is, moet er bij de bepaling van de liquiditeit worden uitgegaan van de boekwaarden van de activa, zoals deze zijn opgenomen in de balans. Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. Hierbij is dan de vraag aan de orde of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van liquidatie alle verschaffers van vreemd vermogen hun leningen terug te betalen.

Zo bereken je de solvabiliteit van je onderneming:

Schermafbeelding-2017-02-19-om-13.21.41.png#asset:1587

Rentabiliteit/Break-Even Point

Het Break-Even Point in de horeca (rentabiliteitsdrempel), ook wel 'dood punt' of 'kritisch punt' genoemd, is het punt, in termen van afzet (hoeveelheid verkocht product) of omzet (verkoopprijs x hoeveelheid verkocht product), waarbij de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale kosten, en dus de winst nul is. Als het in termen van omzet is heet het wel kritische omzet of dood puntomzet. Omdat de kosten bestaan uit vaste en variabele kosten zal een onderneming bij een lagere afzet of omzet verlies lijden, en bij een hogere winst maken.

Het berekenen van een break-even point: 

break-even-point-formule-berekenen-horecabedrijf.jpg#asset:2207De benodigde afzet om een bepaald bedrag aan winst te behalen wordt als volgt berekend:

benodigde-afzet-eenheden-formule-berekenen-horeca.jpg#asset:2205De Break-Even omzet berekening is de bij de Break-Even afzet behorende omzet van de onderneming als volgt:

break-even-point-omzet-formule-berekenen-horeca.jpg#asset:2208

Dekkingsbijdrage of contributiemarge

De dekkingsbijdrage is het bedrag dat je na verkoop van een product overhoudt, dus prijs -/- variabele kosten. De dekkingsbijdrage wordt gebruikt om de constante kosten te dekken. Echter is het in de horeca haast niet mogelijk de dekkingsbijdrage te berekenen omdat er zoveel verschillende (samengestelde) producten zijn. Wel kan de dekkingsbijdrage in procenten berekend worden. Dit gebeurt door de variabele kosten uit te drukken in procenten van de omzet.

BENODIGDE GEGEVENS
  1. De constante kosten; kosten die niet afhankelijk zijn van de bedrijfsdrukte. Bijvoorbeeld: verzekeringen, afschrijvings-, rente-, onderhouds-, huisvestings-, en loonkosten (fulltime) etc... 
  2. De variabele kosten; kosten die wel afhankelijk zijn van de bedrijfsdrukte. Bijvoorbeeld: inkoop drank & food, loonkosten (parttime) etc... 
  3. De omzet; het totaalbedrag exclusief btw van de verkopen van een horecabedrijf in een bepaalde periode.

Berekening van de dekkingsbijdrage in procenten van de omzet:

dekkingsbijdrage-in-percentage-omzet-horeca.jpg#asset:2212Vervolgens kan de break-even omzet voor een horecabedrijf berekend worden door de totale constante kosten te delen door de dekkingsbijdrage in procenten:

break-even-omzet-horeca-in-euro.jpg#asset:2206

Liquiditeit

Ook de starter in de horeca krijgt met liquiditeit te maken. Naast de kosten die u moet maken om een bedrijf op te starten zijn er ook regelmatig kosten vanwege liquiditeit. Liquiditeit geeft aan in hoeverre u direct aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Een bedrijf kan enorm succesvol zijn, winst maken, maar vanwege liquiditeit toch failliet gaan omdat de winsten pas laat worden gefactureerd of omdat klanten een lange betalingstermijn nodig hebben.

Liquiditeit kan op veel momenten de bedrijfsfinanciën insluipen. Een liquiditeitsberekening is dan ook altijd een momentopname. Tijdens de start lopen de kosten vaak voor de inkomsten uit en is er weinig werkgeld om aan eventuele onverwachte tegenvallers te voldoen. Maar juist ook als het na lange tijd opeens beter gaat kunnen de kosten sneller stijgen dan de inkomsten, of kan het zijn dat het debiteurenbedrag snel oploopt, waardoor het saldo dat beschikbaar is op de lopende rekening tijdelijk een flinke dip oploopt. Liquiditeit kan in de meeste gevallen goed worden opgevangen met relatief goedkoop kapitaal, zoals een doorlopend krediet bij een bank.

Er zijn verschillende kengetallen voor liquiditeit: kasliquiditeit, quick ratio en current ratio. Al deze kengetallen geven een verhouding weer tussen balansposten: tussen één of meerdere vlottende activa in de teller en de vlottende passiva in de noemer. De noemer blijft daarbij gelijk, terwijl in de teller steeds posten worden toegevoegd die een afnemende mate van liquiditeit kennen (van liquide middelen via vorderingen naar voorraden). De kengetallen geven daarmee een indicatie van de liquiditeit op zeer korte termijn (kasliquiditeit) tot korte termijn (current ratio).

Kasliquiditeit

De kasliquiditeit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare liquide middelen enerzijds en de kortlopende verplichtingen anderzijds. Het is een indicator van de mate waarin de kortlopende verplichtingen (vlottende passiva) kunnen worden gedekt respectievelijk terugbetaald uit de liquide activa.

Kasliquiditeit formule:

kasliquiditeit-berekenen-liquide-activa-formule-horeca.jpg#asset:2214

Het kengetal kan worden uitgedrukt als een ratio (bijvoorbeeld 0,15) of als een percentage (bijvoorbeeld 15%). De richtwaarde van dit kengetal is per branche verschillend, maar meestal wordt voor dit kengetal een norm van 10 à 15% gehanteerd.

Current ratio

Current ratio is het kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (kortlopende schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald.

Het berekenen van de current ratio gaat als volgt:

current-ratio-berekenen-vlottende-activa-formule-horeca.jpg#asset:2211

Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuldeisers tegemoet worden gekomen. Echter, in de vlottende activa kan sprake zijn van een incourante voorraad en dubieuze debiteuren. Algemeen geldt daarom een waarde tussen de 1,5 en 2 als gezond, afhankelijk van de onderneming.

Quick ratio

De Quick ratio is het kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Hier worden alleen de voorraden, in tegenstelling tot de current ratio, niet meegerekend. Deze kunnen vaak niet in zijn geheel verkocht worden, omdat daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Bovendien zal verlies van waarde bij gedwongen verkoop van de voorraden niet uit te sluiten zijn. Gebruik de courante activa voor de berekening.

Wanneer je de Quick Ratio wilt uitrekenen gebruik je de volgende formule:

quick-ratio-berekenen-vlottende-activa-kort-vreemd-vermogen-formule-horeca.jpg#asset:2217


Uitkomst moet minimaal 1 zijn. Wel moet er rekening gehouden worden met de betalingstermijnen. Als die van debiteuren langer is dan crediteuren kan men bij een waarde van 1 toch in gevaar komen.

Bruto winst in % berekenen

De bruto winst is de omzet min de inkoopwaarde van de omzet. De brutowinst kunt u uitdrukken in een percentage van de omzet. Het berekenen van de bruto winst in percentage van de omzet doet u door de bruto winst in euro's te delen door de omzet en het geheel te vermenigvuldigen met 100%.

De bruto winst berekenen doe je zo:

brutowinst-percentage-formule-horeca-berekenen.jpg#asset:2210

Netto winst in % berekenen

Van de brutowinst gaat nog de bedrijfskosten af, het bedrag dat dan over blijft is de nettowinst. De netto winst is de brutowinst min de overige kosten zoals loonkosten en exploitatiekosten. De nettowinst kunt u uitdrukken in een percentage van de omzet. Het berekenen van de netto winst in percentage van de omzet doet u door de netto winst in euro's te delen door de omzet en het geheel te vermenigvuldigen met 100%.

Nettowinst calculatie:

nettowinst-percentage-formule-horeca-berekenen.jpg#asset:2215 

Inkoopwaarde in % berekenen

De inkoopwaarde kunt u uitdrukken in een percentage van de omzet. Het berekenen van de inkoopwaarde in percentage van de omzet doet u door de inkoopwaarde in euro's te delen door de omzet en het geheel te vermenigvuldigen met 100%.

Wanneer je wilt weten wat je inkoopwaarde is gebruik je deze som:

inkoopwaarde-winst-percentage-formule-horeca-berekenen.jpg#asset:2213

Overige handige downloads:

Droom jij van het starten van een eigen horecabedrijf?

Ga vandaag nog aan de slag! Neem contact met ons op zodat we samen kunnen streven naar een passende oplossing voor uw horeca bedrijf.


Maak een afspraak